Sign In Forgot Password

Tisha B'Av Resources

Tisha B'av Text

ערבית לתשעה באה - Ma'ariv for Tisha B'av Night

איכה - Eicha

קינות ליל תשעה באב - Kinot for Tisha B'av Night

שחרית לתשעה באב - Shacharit Tisha B'av Morning

קינות, ז - כב - Kinot 7-23

קינות כג - מא - Kinot 23-41

קינות מב - סוף - Kinot 42-End

מנחה וערבית - Mincha / Ma'ariv

 

 

Mount Sinai Jewish Center Schedule 5780 / 2020

 

Wednesday, July 29th

 

Fast Begins: 8:14pm

 

Maariv/Eicha: 9:00pm

Zoom Meeting ID: 842 9825 5671

_____________________________________

Thursday, July 30th

 

Shacharit: 8:15am

Zoom Meeting ID: 812 4481 3901  

 

Kinnot to follow Shacharit approx. 9:00am

Zoom Meeting ID: 820 5082 0408

 

Chatzot: 1:02pm

 

 Mincha: 1:38pm / 7:30pm

Zoom Meeting ID: 7767 725 3538

 

Maariv: 8:15pm

Zoom ID: 7767 725 3538

 

Fast Ends: 9:00pm

________________________________________

More Tisha B'Av Programs & Resources

In our community:

Shenk Kinnot 10am: 
https://us02web.zoom.us/j/5257050538
Beis programming 10:30am: beiscommunity.com/live

National/International webcasts:
Orthodox Union: 
https://www.ou.org/tishabav/
Yeshiva University:  https://www.yutorah.org/tishabav/
Chofetz Chaim Heritage Foundation:  https://www.tishabav.live/  (paywall)
World Mizrachi: 
https://mizrachi.org/threeweeks/
Torah Anytime: https://www.torahanytime.com/tishabav
Drisha: https://drisha.org/product/tisha-bav-5780/

Shiurim: 
YU Torah: 
https://www.yutorah.org/search/?category=0,234187
OU Shiurim: https://www.ou.org/holidays/category/fast-of-tisha-bav/
Past OU presentations: https://www.ou.org/tishabav/weinreb.html
World Mizrachi: https://mizrachi.org/category/fast-days/tisha-bav/
Torah Anytime Classes: https://www.torahanytime.com/#/topic?c=43
Torah Anytime Inspiration: https://www.torahanytime.com/#/topic?c=243

 

 

 

 

 

 

Fri, August 7 2020 17 Av 5780